نوامبر 28, 2017

بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری بهداشت در هتل ::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين []
نوامبر 11, 2017

هتل سبز چیست؟

هتل سبز چیست؟ هتل سبز چیست؟ :: ابتدا با این تعریف شروع میکنیم : معنای”سبز” بودن یک هتل چیست ؟ این کلمه به معنای مسئولیت محیطی []
تماس با مشاور