نحوه برخورد کارکنان فرانت آفیس در هتل

نحوه برخورد کارکنان فرانت آفیس در هتل

اگر شما از ارتباط با دیگران و کمک به آنها لذت می برید ، این شغل مناسب شماست.

فرانت آفیس در یک هتل به عنوان قلب هتل محسوب می شود.

وظایف متصدی پذیرش هتل:

ادامه مطلب