مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟

مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟

مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟::این مفهوم یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در مدیریت هتلداری محصوب می شود.

اجازه دهید ابتدا یک تعریف جامع از این مفهوم کاربردی داشته باشیم .

مدیریت بر درآمد های هتل به معنای :

فروش اتاق مناسب به مشتری مناسب در زمان مناسب با قیمت مناسب در کانال توزیع مناسب با نرخ تخفیف مناسب میباشد

ادامه مطلب