راه کارهای امنیتی در محیط های مسکونی

راه کارهای امنیتی در محیط های مسکونی

راه کارهای امنیتی در محیط های مسکونی::امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه ای به شمار می آید.

امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او .دارد احساس امنیت از جمله عوامل انسانی -محیطی است که می تواند بسزایی نقش رد رضایت مندی انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد

طبق هرم مازلو امنیت بعد از نیازهای فیزیولوژیک اساسی ترین نیاز بشر می باشد و خانه به عنوان مهمترین عنصر شهری نیز مأمن آسایش جسمی وروانی افراد، باید پیش از سایر فضاها این امنیت را برای انسان فراهم آورد.

ادامه مطلب