آداب پذیرایی رسمی و تشریفاتی

آداب پذیرایی رسمی و تشریفاتی به چه صورت می باشد

آداب پذیرایی رسمی و تشریفاتی::همه ي ما دوست داريم فردي مبادي آداب و اجتماعي باشيم , لذا به همین دلیل است که برایمان مراعات موازین اخلاقی در اجتماع بسیار بسیار حائز اهمت است .

یکی از رفتار های اجتماع یبسار بسیار مهم در اجتماع رعایت آداب پذیرایی رسمی و تشریفاتی در مهمانی ها و …. است .

به همین ثبب به برسی ابن موضوع می پردازیم :

بهترین نحوه نشستن بر روی میز این گونه است که خانم و آقای میزبان در دو انتهای میز و یا وسط میز رو به روی هم بنشینند.

بهترین حالت نشستن به این صورت است که هیچ دو مرد و یا دو زنی در کنار هم ننشینند.

بهتر است زوج های متاهل رو به روی هم و زوج های نامزد در کنار هم بنشینند .

ادامه مطلب