آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل::یکی از مهمترین آداب سرو غذا محل استقرار آقا و خانم میزبان است که بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.
– اگـر فرد مهمی میهمان بود می‌باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
– ظروف غذا می بایست در جهت عقربه‌های ساعت و از چپ به راست سرو گردد.

ادامه مطلب